اهداف طرح:

  • اصلاح حاکمیت شرکتی
  • باز طراحی ساختار سازمانی
  • بازبینی برنامه استراتژیک
  • اصلاح برنامه بازاریابی و فروش
  • اصلاح مدیریت منابع انسانی