اهداف طرح:

  • تحلیل داده‌های کسب‌وکار
  • تحلیل بازار و رقبا
  • مشخص کردن نقاط بهبود کوتاه و بلندمدت
  • برنامه اجرایی توسعه کسب‌وکار